Facebook Pixel

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym joannaskalska.com, prowadzony jest przez Joannę Skalską, nazwa firmy: Holistic Therapies Clinic, z siedzibą w 8 Leighon Road, TQ3 2BQ, Anglia, UK, UTR: 2121681139

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległości za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna  prowadzacą działaność gorspodarczą pod firmą Holistic Therapies Clinic, z siedzibą w 8 Leighon Road, TQ32BQ,  w Anglii.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: joannaskalska.com.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Produkt cyfrowy – Produkt cyfrowy dostępny w Sklepie Internetowym, na stronie joannaskalska.com, przeznaczony do zakupu i sprzedaży w formie cyfrowej, elektronicznej, do odczytania, odsłuchania, obejrzenia na urządzeniu elektronicznym. Do produktów cyfrowych zaliczają się prowadzone przez Sprzedającego: kursy, warsztaty, masterklasy, mastermiandy, wyzwania i tak zwane, sesje online, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) na korzystanie, z których licencji udziela Usługodawca. Szczegółowe informacje o Produktach Cyfrowych oraz niezbędne instrukcje korzystania z Produktów Cyfrowych znajdują się w opisie danego Produktu Cyfrowego. Po zakupie klient otrzymuje wiadomość na dostępnych platformach tj. Facebook bądź e-mail z informacją do podjęcia niezbędnych kroków by korzystać z oferty Sprzedającego. Treść cyfrowa dostępna jest za pomocą linku do strony/grupy na portalu społecznościowym Facebook. Otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu stanowi moment dostarczenia w całości treści cyfrowej do Klienta

15. Platforma online – Platforma online dostępna pod adresem joannaskalska.com, której właścicielem jest Sprzedawca. Wszystkie materiały dostępne na platformie które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) na korzystanie, z których licencji udziela Usługodawca.

16. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

18. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także przerwany dostęp do internetu czy prądu, strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

§ 3

Kontakt

1. Adres Sprzedawcy: 8 Leighon Road, TQ32BQ, Anglia.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@joannaskalska.com

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą e-maila podanego w danym regulaminie.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na Produkty i dostępu do zakupionych produktów cyfrowych (na określonej platformie nazwanej przez Sprzedawcę), niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową – zaktualizowane do najnowszej wersji,

b) standardowy system operacyjny,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d) włączona obsługa plików cookies oraz obsługi Javascript,

e) zainstalowany program FlashPlayer.

f) standardowa przeglądarka plików wideo (np. AdobeReader),

g) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. Windows Media Player).

2. Do dostępu do strony joannaskalska.com jest jest wymagany sprzęt elektroniczny, który jest odpowiednio skonfigurowany i posiada podstęp do Internetu. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie kraju, w którym znajduje się kupujący i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę/ subskrypcję/ abonament lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) datą, obowiązująca jest podana cena miesięczna.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Zakupu. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wejść do zakładki sklep,

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia wymienionych w § 6,

5. Wybrać formę płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie natychmiastowo,

7. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu,

8. Usługa Elektroniczna: Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 8

Oferowane metody płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal i usługodawcami (innymi, w zależności od kraju), z którymi service Paypal podjął współpracę. Dokładne informacje na temat działania serwisu PayPal są dostępne na stronie paypal.com

2. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

b) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 9

Zasady dostarczenia Usługi i wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Do zakupu niektórych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta w serwisie Facebook. W opisie Produktu Klient jest informowany o konieczności posiadania konta w serwisie Facebook.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność świadczonych usług. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby usługi wykonywane były zgodnie z obowiązującymi standardami.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta albo wiadomości prywatnej z wykorzystaniem platformy Facebook (jeśli Sprzedawca i Kupujący komunikowali się przez tę platformę wcześniej), która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Udostępnienie zakupionej Usługi na koncie Użytkownika jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

6. Na stronie Sklepu dostępne są również Produkty oferowane do zakupu w formie abonamentu. Abonament, który może wynosić: 3 miesiące, 6 miesięcy albo 12 miesięcy w zależności od oferty.

7. Na stronie sklepu dostępne są Produkty spotkań indywidualnych, nazwanych sesjami online. Dokładny opis warunków korzystania z sesji online jest wyjaśniony poniżej.

8. Produkt cyfrowy udostępniony jest Klientowi do dnia ograniczenia dostępu do kursu przez Sprzedającego. Klient każdorazowo informowany jest o terminie dostępności danego produktu cyfrowego w jego opisie.

9. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę. Dostęp do każdego produktu w Sklepie, jest na określony czas w formie abonamentu, od Kupującego zależne jest ile treści przeczyta/obejrzy. Klient decyduje do których treści wybiera dostęp, a które pomija.

10. Klientowi udostępnia się następujące sposoby dostawy Produktu:

a) Przesyłka elektroniczna, która polega na przesłaniu Klientowi linku do grupy w serwisie Facebook, na której to grupie Produkt zostaje udostępniony Klientowi; przesłaniu Klientowi Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL), gdzie produkt jest dostępny bądź dostęp do Produktu, który znajduje się na platformie specjalnie di tego przeznaczonej. Usługodawca przesyła link, pod którym znajdują się szczegóły oraz link do grupy utworzonej na portalu Facebook.

b) W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego udostępnienie Produktu, Sprzedawca zapewnia prawidłowość jego działania przez okres wymieniony w opisie produktu na sklepie.

c) Na stronie sklepu dostępne są Produkty spotkań indywidualnych, nazwanych sesjami online. Sesje online dostępne są w określonym czasie: 60-ciu, 70-ciu i 90-ciu minut. Po przekroczeniu określonego czasu zgodnego z Umową, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zakończenia spotkania. Klient każdorazowo informowany jest o czasie i terminie dostępności danego produktu cyfrowego w jego opisie. Jeśli w opisie produktu nie jest zaznaczone inaczej, obowiązuje następujący czas na wykorzystanie zakupionego spotkania indywidualnego, od dnia dokonania płatności, jak poniżej:

a1) 1 sesja online, termin wykorzystania do 30 dni,

b1) 4 sesje online, termin wykorzystania do 120 dni,

c1) 10 sesji online, termin wykorzystania do 240 dni.

d) Usługodawca dostarcza Produkt klientowi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu, jest zaznaczone inaczej. Dostawa produktu nie może przekroczyć 365 dni kalendarzowych od daty zakupu. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna się od daty wpłynięciu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie przez Kupującego w tytule przelewu numeru zamówienia, którego dotyczy płatność i Imię i Nazwisko. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

e) Podczas zakupu Produktów Indywidualnych, mogą być konieczne dodatkowe ustalenia pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Po dokonaniu płatności przez Kupującego, do Kupującego należy obowiązek napisania prywatnej wiadomości na adres e-mail: info@joannaskalska.com z propozycją najbliższego dostępnego terminu na sesję indywidualną online. W takiej sytuacji usługa świadczona jest na warunkach szczegółowo ustalonych pomiędzy dwoma stronami, w szczególności w terminie i platformie online, uzgodnionym przez strony już po zawarciu Umowy Sprzedaży.

11. Klient nie może zrezygnować z usługi. Mowa tutaj przede wszystkim o treściach cyfrowych otrzymanych przez Klienta od razu. Na etapie zakupu Klient jest informowany, że zwrot mu nie przysługuje.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zaznaczając, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (odstąpienie od umowy nie jest możliwe w wypadku treści cyfrowych, na których przesłanie klient wyraził zgodę przy zakupie).

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@joannaskalska.com.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą

6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: info@joannaskalska.com

3. W treści reklamacji należy udostępnić:

a) imię i nazwisko Kupującego,

b) nazwę produktu,

c) datę zakupu,

d) metodę płatności i dokładną datę płatności,

e) opis niezgodności,

f) żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację, nie później niż 30 dni kalendarzowych.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia poniższego paragrafu obowiązują wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Sprzedawca i Klient zgodnie oświadczają, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego treści postanowień niniejszego Regulaminu lub sposoby jego realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji.

§ 13

Odpowiedzialność

1. Świadczenie usług oraz sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę dokonywane są na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Sprzedawca nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, w szczególności Sprzedawca nie posiada danych dotyczących stanu zdrowia Klienta, zaleceń lekarskich, prowadzonych wobec Klienta terapii, schorzeń lub urazów Klienta i innych.

2. Usługi oferowane przez Usługodawcę nie są formą terapii ani jej nie zastępują, mają charakter informacyjny i edukacyjny.

3. Wszystkie informacje i materiały, które są zawarte w Produktach/Usługach i treściach w mediach społecznościowych, oferowane przez Usługodawcę mają zakres informacyjny lub edukacyjnych, nie są udostępniane w celu leczenia jakichkolwiek stanów, lęków lub chorób i nie są źródłem wiedzy medycznej. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, żeby gruntownie wyjaśnić zagadnienia przedstawione w Produktach lub treściach i postach publikowanych w Koncie społecznościowym Sprzedawcy, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opublikowane treści nie będą dla Klienta współgrające.

4. Usługodawca zaleca konsultacje z lekarzem przed podjęciem współpracy, w sprawie możliwości zastosowania treści oferowanych w Produktach i Usługach. Oferowane treści darmowe czy też płatne nie zastępują porad medycznych i nie są substytutem doradztwa medycznego. Sprzedawca zachęca do rozważnego podejmowania wszelkich decyzji dotyczących zdrowia.

5. Wyniki i osiągnięcia przedstawiane przez Sprzedawcę i osoby z którymi współpracuje są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Rezultaty osób indywidualnych są uwarunkowane personalnym podejściem.

6. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Klienta przez Sprzedawcę koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach, kursach, szkoleniach i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Sprzedawcę.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.